راه اندازی مرکز تماس کمیته امداد امام خمینی (ره)

425913_809.jpg

راه اندازی مرکز تماس کمیته امداد امام خمینی (ره)

سامانه مرکز تماس کمیته امداد امام خمین (ره) با ارائه امکانات ذیل با شماره سراسری 0968877 راه اندازی گردید . 

از امکانات این سامانه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد : 

1- پرداخت صدقه تلفنی 

2- ارائه انتقادات و پیشنهادات 

3- اطلاع از طرحهای مشارکتی و حمایتی کمیته امداد

4- ارتباط با کارشناسان مرکز پاسخگویی 

5- امکان پیگیری درخواستهای ثبت شده 

6- امکان ارتباط با سامانه وب ، پیامک ، ایمیل بصورت متمرکز برای موارد ذکر شده بالا 

ضمنا در فازهای آتی امکانات جدیدتری نیز به سامانه اضافه خواهد گردید . 

http://www.irna.ir/fa/News/82855067