زیر سیستم اطلاعات شعب

زیر سیستم اطلاعات شعب (Information)

 • اطلاعات محل شعبه روی نقشه
 • امکان نمایش شعب نزدیک
 • امکان تخمین مدت طی مسیر تا شعبه مورد نظر
 • امکان نمایش مسیرهای دسترسی به شعبه مورد نظر
 • امکانات شعبه
 • امکانات هر شعبه
 • خدمات قابل ارائه در هر شعبه
 • ساعات کار شعب
 • اخبار ، اطلاعیه ها قابل ارائه توسط Web Page
 • قابل ارائه توسط Mobile Application
 • ...

 

 نوبت 4دهی