راه اندازی نرم افزار مرکز تماس کمیته امداد امام خمینی (ره)

سامانه مرکز تماس کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه امکانات ذیل با شماره سراسری 0968877 راه اندازی گردید .

از امکانات این سامانه نرم افزار مرکز تماس میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :

1- پرداخت صدقه تلفنی

2- ارائه انتقادات و پیشنهادات

3- اطلاع از طرحهای مشارکتی و حمایتی کمیته امداد

4- ارتباط با کارشناسان مرکز پاسخگویی

5- امکان پیگیری درخواستهای ثبت شده

6- امکان ارتباط با سامانه وب ، پیامک ، ایمیل بصورت متمرکز برای موارد ذکر شده بالا

ضمنا در فازهای آتی امکانات جدیدتری نیز به سامانه اضافه خواهد گردید .

https://e.emdad.ir

 

About the Author

ممکن است این مطالب را هم دوست داشته باشید